Newsletter:
Odoberajte aktuálne novinky:Reklama:
Reklamácie

1. Reklamačný postup:

- V prípade reklamácie Vás poprosíme vyplniť reklamačný formulár.

- V reklamačnom formulári je potrebné vyplniť nasledovné údaje:

          - názov produktu
          - typ produktu
          - značka produktu
          - výrobné číslo
          - číslo faktúry

- Po vyplnení tohto formuláru nás náš systém upozorní na danú reklamáciu a my Vás budeme následne telefonicky kontaktovať.

- Po zaslaní reklamovaného tovaru k nám, Vám začne plynúť 30 – dňová reklamačná lehota, na ktorú si vyhradzujeme právo. Počas tejto lehoty Vás budeme priebežne informovať o stave Vašej reklamácie.

 

2. Reklamačný poriadok: 

- Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

- Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len -Zákon-).

- Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

- Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci.

- Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia veci kupujúcim. Záručná doba je spravidla vyznačená v -Záručnom liste- prikladanom k výrobku, ak nie je k výrobku vystavený záručný list, platí záručná doba všeobecná - 24 mesiacov.

- Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

- Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

- Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

               - odovzdaním opraveného tovaru, 
               - výmenou tovaru,
               - vrátením kúpnej ceny tovaru,
               - vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
               - odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

- Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

3. Reklamácie sa nevzťahujú na prípady:

- Ak vada alebo poškodenie vznikli dokázateľné používaním, ktoré je v rozpore s návodom na použitie (napr. prevádzka pri nesprávnom pripájanom napätí, pripájanie na nedovolené zdroje prúdu), alebo iným nesprávnym konaním užívateľa.

- dokázateľných nedovolených zásahov do prístroja.

- ak nesie predložený -Záručný list- zjavné známky prevedených zmien údajov alebo ak je na výrobku odlišné výrobné číslo ako to, ktoré je uvedené v -Záručnom liste-.

- živelnej katastrofy.