Newsletter:
Odoberajte aktuálne novinky:Reklama:
Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

 

Osobné údaje sú spracovávané v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

I.                    

Úvodné ustanovenia

Pre potreby týchto zásad sa rozumie:

Ø  prevádzkovateľom internetového obchodu www.eshop.doem.sk a internetovej stránky www.doem.sk je spoločnosť doem, s.r.o., ktorá sídli na ulici Komenského 31, 010 01 Žilina, IČO: 36395480, DIČ: 2020105285

Ø  dotknutou osobou je užívateľ, kupujúci, resp. zákazník prevádzkovateľa

Ø  osobnými údajmi sú: titul, meno a priezvisko (názov spoločnosti), adresa (sídlo spoločnosti), adresa doručenia, emailová adresa, telefónny kontakt, IČO, DIČ A IČ DPH fyzickej osoby podnikateľa

 

II.

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom je:

Ø  overenie totožnosti zákazníka a pomoc v prípade straty alebo zabudnutia svojich prihlasovacích údajov,

Ø  zobrazenie histórie nákupov prostredníctvom registrovaného užívateľského profilu,

Ø  plnenie zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom,

Ø  doručenie nákupu dotknutej osobe,

Ø  splnenie právnej povinnosti (účtovná, daňová, archivačná),

Ø  potvrdenie objednávky, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu,

Ø  zasielanie noviniek v ponuke produktov prevádzkovateľa (newsletter).

 

III.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje, s ktorými prevádzkovateľ stránky pracuje sú:

Ø  názov spoločnosti (titul, meno a priezvisko zákazníka), sídlo spoločnosti (adresa, adresa doručenia), IČO, DIČ, IČ DPH fyzickej osoby podnikateľa - vystavenie daňového dokladu

Ø  email, telefónny kontakt - kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky

Ø  e-mail – zasielanie newslettra

IV.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je riadne a včasné plnenie dohodnutého zmluvného záväzku medzi prevádzkovateľom a zákazníkom a plnenie zákonných povinností, ktoré prevádzkovateľovi zo zmluvného vzťahu medzi ním a kupujúcim vyplývajú. Na základe tejto skutočnosti je nevyhnutné aby v prípade uzavretia zmluvy medzi týmito dvoma stranami boli osobné údaje ako: názov spoločnosti (titul, meno a priezvisko), sídlo spoločnosti (adresa, adresa doručenia), IČO, DIČ, IČ DPH fyzickej osoby podnikateľa, spracovávané a uchovávané po dobu, akú vyžaduje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (10 rokov). Spracúvanie osobných údajov ako je email a telefónny kontakt je tiež nevyhnutné na plnenie zmluvy. Doba ich uchovania je z dôvodu archivácie rovnako 10 rokov po uskutočnení objednávky kupujúcim. Čo sa týka spracúvania osobných údajov za účelom zasielania newslettra, tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom žiadosti poslanej e-mailom na adresu obchod@doem.sk.

V.

Podmienky spracúvania osobných údajov

Ø  Osobné údaje sú spracovávané aktuálne, presne a pravdivo prevádzkovateľom internetovej stránky.

Ø  Prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o  tovar očakáva a ktoré sú potrebné na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom.

Ø  Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu osobných údajov zákazníka.

Ø  Všetky osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi kupujúceho zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou.

Ø  Osobné údaje kupujúcich nebudú predávané žiadnym tretím osobám, do tretej zeme ani medzinárodným organizáciám, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru, ktorý si zákazník objednal, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

Ø  Osobné údaje budú spracovávané  elektronicky neautomatizovaným spôsobom.

Ø  Po uplynutí zákonnej lehoty prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby zlikviduje.

VI.

Informácie a povinnosti dotknutej osoby

Ø  Zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje.

Ø  Zákazník berie do úvahy, že odoslaním vyplnenej objednávky zaháji spracovanie jeho osobných údajov prevádzkovateľom.

Ø  Pokiaľ zákazník neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s prevádzkovateľom. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre kúpu produktu od prevádzkovateľa.

Ø  Užívateľ berie na vedomie, že stránky spoločnosti doem, s.r.o. používajú súbory cookies, t.j. zaznamenávajú jeho IP adresu, informácie o tom, koľko času strávi ich prezeraním a tiež o tom, z akých stránok prichádza. Súbory cookies si však môže kedykoľvek vymazať prostredníctvom svojho internetovom prehliadača, a rovnako si v ňom môže meniť ich nastavenia. Viac informácii v sekcii „Cookies“.

 

VII.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

Ø  prístup k osobným údajom – v prípade vyžiadania je prevádzkovateľ povinný kupujúcemu tieto informácie poskytnúť bezodkladne a bezplatne, najneskôr však do 1 mesiaca od obdržania žiadosti. Ak si zákazník uplatní právo na prístup k osobným údajom v elektronickej forme, prevádzkovateľ mu tieto informácie poskytne taktiež v elektronickej forme, pokiaľ nepožiada o iný spôsob. V prípade opakovaného vyžiadania fyzickej kópie spracovaných osobných údajov, je prevádzkovateľ oprávnený účtovať priemerný poplatok za administratívne náklady s tým spojené.

Ø  opravu osobných údajov – dotknutá osoba môže požiadať prevádzkovateľa o opravu nesprávnych alebo doplnenie chýbajúcich osobných údajov, prevádzkovateľ jej musí vyhovieť bez zbytočného odkladu

Ø  výmaz (zabudnutie) osobných údajov – za určitých podmienok je prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje (nesmie však existovať iný právny základ pre spracúvanie)

Ø  obmedzenie spracovania osobných údajov – za určitých podmienok sa s výnimkou uchovávania sa osobné údaje spracovávajú len so súhlasom dotknutej osoby, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

Ø  prenosnosť osobných údajov – dotknutá osoba môže získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a poskytla ich prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi

Ø  namietať a automatizovane individuálne rozhodovať – dotknutá osoba môže namietať proti spracovávaniu osobných údajov. Prevádzkovateľ nemôže ďalej tieto údaje spracovávať pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie.

 

Ďalej má dotknutá osoba právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (len v prípade, kedy došlo k spracovaniu osobných údajov na základe súhlasu). To však nie je možné v rozsahu a pre účely plnenia zákonnej povinnosti zo strany prevádzkovateľa, rovnako pre účely plnenia zmluvy medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.

 

V prípade, kedy by sa zákazník domnieval, že prevádzkovateľ spracováva jeho osobné údaje v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života, alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, môže:

Ø  požiadať prevádzkovateľa o vysvetlenie a to e-mailom na adresu: obchod@doem.sk,

Ø  vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov a požadovať e-mailom zaslaným na adresu obchod@doem.sk, aby prevádzkovateľ zaistil odstránenie takéhoto stavu (napr. blokovaním, opravou, doplnením alebo likvidáciou osobných údajov),

v prípade nevyhovenia jeho námietke, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.